مطالب توسط nasirpoor

اعطای دومین پژوهانه از سوی مرکز حافظ‌شناسی

مرکز حافظ‌شناسی پس از فراخوان عمومی و بررسی گزاره‌های پیشنهادی برای اعطای گرنت پژوهشی مهندس بهرام بزرگ، سرانجام با طرح تحقیقی خانم مریم آذرنیا، دانش‌آموختة محترم دورة کارشناسی ارشد در رشتة زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز با عنوان «بررسی و تحلیل پژوهش‌های مربوط به‌حافظ و انسان» موافقت نمود و طرح یادشده پس از […]

تحلیل خویشاوندی حافظ با موسیقی

سیصدوبیست‌ونهمین نشست حافظانه‌ی مرکز حافظ‌شناسی و کرسی پژوهشی حافظ، با عنوان «تحلیل خویشاوندی حافظ با موسیقی»، روز دوشنبه ٢٥آذر‌ماه‌‌ ۱۳۹۸، در مجموعه‌ی غزل تالار حافظ برگزار شد. در این مراسم که با همکاری اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مرکز پژوهش‌‌های زبان و ادب فارسی دانشگاه شیراز و حضور جمعی از دانشگاهیان و […]

دفتر بیستم حافظ پژوهی

دفتر بیستم حافظ ­پژوهی دربردارندة متن مقالات و سخنرانی­های یادروز حافظ در مهرماه سال 1395 است. این مجموعه به کوشش امیر مهرابی و با همکاریِ مرکز حافظ­شناسی و قطب علمیِ پژوهش­های فرهنگی و ادبیِ فارس از سوی نشر رخشید منتشر شده است. بخش نخستِ دفتر حاضر به سخنرانی­های استاندار فارس و معاون رئیس جمهور در […]

دفتر نوزدهم حافظ‌پژوهی

دفتر نوزدهم حافظ‌پژوهی شامل متن مقالات و  سخنرانی‌های یادروز حافظ در مهرماه سال 1394 است. این مجموعه به‌کوشش سعیده رضازاده و با همکاریِ قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس از سوی انتشارات رخشید به چاپ رسیده است. دفتر حاضر با پیشگفتار دبیر علمی همایش و پیام دکتر منصور رستگارفسایی به این همایش آغاز شده […]

هجدهمین دفتر حافظ پژوهی

مرکز حافظ­شناسی با همکاری بنیاد فارس‌شناسی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس، هجدهمین دفتر حافظ­پژوهی را در سال 1394 منتشر کرد. این مجموعه به‌کوشش سعیده رضازاده گردآوری شد و انتشارات ارم آن را به چاپ رسانید. دفتر هجدهم با پیشگفتاری از دبیر علمی همایش و مقدمة مدیر بنیاد فارس‌شناسی آغاز می­شود. بخش نخست […]

هفدهمین دفتر حافظ پژوهی

مرکز حافظ‌شناسی شیراز با همکاری بنیاد فارس‌شناسی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس، هفدهمین دفتر حافظ‌پژوهی را در سال 1393 به چاپ رسانید. این مجموعه که به‌کوشش الهام خواست خدایی گردآوری شده، شامل سه بخش سخنرانی‌ها، مقاله‌ها و نشست نقد کتاب در مهرماه 1392 است. در بخش نخست دفتر هفدهم، چکیدة سخنرانی­های نمایندة […]

شانزدهمین دفتر حافظ‌پژوهی

شانزدهمین دفتر حافظ‌پژوهی از سوی مرکز حافظ‌شناسی و با همکاری بنیاد فارس‌شناسی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس به‌کوشش الهام خواست خدایی گردآوری شد. این مجموعه که دربردارندة مقالات و سخنرانی‌های یادروز حافظ در مهرماه 1391 است، از سوی انتشارات ادیب مصطفوی به چاپ رسید. بخش اول دفتر حاضر شامل چکیدة سخنرانی رییس‌جمهور، […]

دفتر پانزدهم حافظ‌پژوهی

دفتر پانزدهم حافظ‌پژوهی، متن سخنرانی‌ها و مقالات علمیِ یادروز حافظ را در نوزدهم مهرماه 1390 دربردارد. این دفتر به کوشش الهام خواست­خدایی گردآوری شده و از سوی مرکز حافظ‌­شناسی با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس شناسی به چاپ رسیده است. بخش آغازین دفتر، سخنرانی­های رئیس جمهور، مدیر بنیاد فارس­شناسی، […]

دفتر چهاردهم حافظ پژوهی

دفتر چهاردهم حافظ­پژوهی شامل متن مقالات و سخنرانی­های علمیِ یادروز حافظ در مهرماه سال 1389 است که به کوشش الهام خواست­خدایی گردآوری شده است. این دفتر از سوی مرکز حافظ‌­شناسی و با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس­شناسی تهیه شده است. بخش اول مجموعه شامل سخنرانی‌های مدیر بنیاد فارس­شناسی، معاون […]

دفتر سیزدهم حافظ پژوهی

دفتر سیزدهم حافظ­پژوهی متن مقالات و سخنرانی‌های یادروزحافظ را در مهرماه 1388 دربردارد. این مجموعه از سوی مرکز حافظ‌­شناسی و با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس­شناسی تهیه شده است. مطالب دفتر حاضر به کوشش الهام خواست­خدایی گردآوری و با همکاریِ نشر کوشامهر منتشر شده است. بخش نخست مجموعه، سخنرانی‌های […]