دفتر بیستم حافظ ­پژوهی دربردارندة متن مقالات و سخنرانی­های یادروز حافظ در مهرماه سال 1395 است. این مجموعه به کوشش امیر مهرابی و با همکاریِ مرکز حافظ­شناسی و قطب علمیِ پژوهش­های فرهنگی و ادبیِ فارس از سوی نشر رخشید منتشر شده است. بخش نخستِ دفتر حاضر به سخنرانی­های استاندار فارس و معاون رئیس جمهور در آیین گشایش یادروز حافظ و زادروز مولوی اختصاص یافته است؛ در بخش دوم، متن سخنرانی­ها و مقالات علمیِ حافظ­پژوهانی چون دکتر بهادر باقری، دکتر منیژه عبداللهی، دکتر محمدرضا خالصی، استاد منصور پایمرد و… گنجانده شده و  بخش سوم نیز گزارش کتاب­شناسیِ حافظ را در سال 1395 دربردارد.

شگرد
ویژة حافظ در تلمیحات قرآنی/ دکتر بهادر باقری

تشبیه
و تنزیه از دیدگاه ابن عربی و حافظ/ منصور پایمرد

برخی
سویه­های روان­شناختی در معنویت طربناک حافظ/ دکتر مسعود حسین­چاری

رندان
عافیت­سوز (مدخلی بر تشابهات و تمایزات فکریِ ابوالعلاء معری و حافظ شیرازی)/ دکتر
محمدرضا خالصی

پیوند
عمودی و انسجام معنوی در غزل­های حافظ/ دکتر منیژه عبداللهی

حافظ،
چندصدایی و گفتمان­های شیعی و حکمی/ دکتر علیرضا فولادی

چند
نمونه بازآفرینیِ حافظ از شعر دیگران/ دکتر ابراهیم قیصری

کارکرد
بازآفرینیِ قصة آفرینش در غزلیات حافظ/ دکتر تیمور مالمیر

کتاب­شناسیِ
حافظ در سال 1395/ الهام خواست­خدایی