دفتر دوازدهم حافظ‌‌پژوهی دربردارندۀ
متن مقالات و سخنرانی‌های یادروز حافظ در مهرماه 1387 است. این مجموعه به کوشش
جلیل سازگارنژاد گردآوری شده و از سوی مرکز حافظ‌­شناسی و با همکاریِ قطب علمیِ
پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس به چاپ رسیده است. دفتر حاضر با مقدمه‌ای از مدیر مرکز
حافظ شناسی و سخنرانیِ رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین گشایش یاد روز حافظ آغاز شده
است. بخش دوم، مقالات حافظ‌پژوهانی چون عباسعلی وفایی، پرویزخائفی، حسن انوری،
باقرصدری نیا و… را دربردارد. بخش سوم نیز به گزارش کتاب‌شناسیِ حافظ در سال
1387 اختصاص یافته است.

فهرست مقالات

تأثیر حافظ بر ادبیات ازبکی/ عباسعلی
وفایی

راز تفاهم طلبی و اثرگذاری شعر حافظ/
علیرضا مظفری

بهره ‌وری حافظ از پیشینیان و شکل
تکاملی غزل/ پرویز خائفی

فهرست کتاب‌های چاپ سنگی حافظ شیرازی
درماورالنهر-ازبکستان/ غلام کریم اف

رندان حافظ در بنگال/ پروین دخت
مشهور

تصحیح انتقادی دیوان حافظ/ حسن انوری

شباهت‌های اشعار حافظ با شعر‌های شیخ
امین الدین بلیانی/ منصور پایمرد

تأثیر پذیری حافظ در مضامین شعری و
اثرگذاری وی در شعر دشتی و دشتستان (استان بوشهر)/ سیداحمدحسینی کازرونی

ابعاد جمال شناختی تأثیر پذیری حافظ/
باقر صدری‌نیا

کتابشناسی حافظ/ الهام خواست خدایی