دفتر سیزدهم حافظ­پژوهی متن مقالات و
سخنرانی‌های یادروزحافظ را در مهرماه 1388 دربردارد. این مجموعه از سوی مرکز حافظ‌­شناسی
و با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس­شناسی تهیه شده
است. مطالب دفتر حاضر به کوشش الهام خواست­خدایی گردآوری و با همکاریِ نشر کوشامهر
منتشر شده است. بخش نخست مجموعه، سخنرانی‌های مدیر بنیاد فارس­شناسی و رئیس جمهور
را دربرمی­گیرد. در بخش دوم نیز، مقالات حافظ­­پژوهانی چون اسماعیل آذر، محمود رخ­بخش
زمین، علی محمدی و… گنجانده شده است.

فهرست مقالات

حافظ در غرب/ اسماعیل آذر

استشهادهای ظریف به شعر حافظ/
بهاءالدین خرمشاهی

حافظ، حافظیه و گردشگری/ محمدرضا
بذرگر

ابعاد جمال شناختی تأثیرپذیری حافظ/
باقر صدری نیا

آداب معاشرت انسان امروزی در دیوان
حافظ/ محمود رخ بخش زمین

حافظ و درک ادبی معاصر/ علی محمدی

نقش حافظ در ارتقای فرهنگی اجنماع
امروز(حافظ و انسان)/ سیدجعفر حمیدی

فرهنگ گونۀ واوهای بحث انگیز در
دیوان حافظ/ بهرام اشتری