دفتر چهاردهم حافظ­پژوهی شامل متن
مقالات و سخنرانی­های علمیِ یادروز حافظ در مهرماه سال 1389 است که به کوشش الهام
خواست­خدایی گردآوری شده است. این دفتر از سوی مرکز حافظ‌­شناسی و با همکاریِ قطب
علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس­شناسی تهیه شده است. بخش اول مجموعه
شامل سخنرانی‌های مدیر بنیاد فارس­شناسی، معاون رئیس جمهور، نمایندة شیراز در مجلس
شورای اسلامی، استاندار فارس و… در آیین گشایش یادروز حافظ است. بخش دوم، مقالات
علمیِ­ حافظ‌پژوهانی چون توفیق هاشم‌پور سبحانی، سیدعلی
جعفری صادقی،
ابراهیم قیصری، علی اکبرکمالی نهاد و… را دربردارد. در بخش پایانی نیز سخنرانی­های
میزگرد «بررسی حافظ و جایگاه او در ادبیات کشورهای دیگر» و گزارش کتاب‌شناسی حافظ آورده
شده است.

فهرست مقالات

دقت خواجه شیراز در کاربرد ابزار
کلام/ توفیق هاشم‌پور سبحانی

چند ترجمۀ مهم ازحافظ/ نسترن نصرت
زادگان

بحثی در جایگزینی معشوق و ممدوح در
غزلیات خواجه حافظ/ سیدعلی جعفری صادقی

غزل- ساقی نامه از هنرهای حافظ/
ابراهیم قیصری

حافظ و ابوسعید دو هم‌زبان(ارتباط
زبانی اسرارالتوحید و غزلیات حافظ)/ علی اکبرکمالی نهاد، مهدی دهرامی

تأثیرحافظ در ادبیات مجاری/ کاتالین
تورما

سماع/ اسین چلبی

جایگاه و نقش حافظ در هندوستان/
پروفسور حسین شریف قاسمی

ترجمۀ دیوان حافظ به زبان ترکی/
پروفسور محمدکانار

جایگاه حافظ در افغانستان/ گل‌سا
محمدی

شخصیت هنری حافظ از دیدگاه روان
شناسی اجتماعی/ ابوالفضل اسلامدوست

صور ابهام ذاتی در غزل‌های حافظ/
نصرالله امامی

شخصیت پردازی در دیوان حافظ/ منصور
پایمرد

کتاب‌شناسی حافظ در سال‌های
1388و1389/ الهام خواست خدایی، مریم سادات سجادی نژاد