دفتر یازدهم حافظ­پژوهی دربردارندۀ متن مقالات و سخنرانی­های
یادروز حافظ در مهرماه سال 1386 است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد گردآوری
شده و از سوی مرکز حافظ‌شناسی و با همکاریِ قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس
به چاپ رسیده است. در بخش اول دفتر، مقدمه­ای از مدیر مرکز حافظ‌‌­شناسی و نیز سخنرانیِ
رئیس کتابخانة شورای اسلامیآورده شده است. بخش دوم به متن سخنرانی­ها و مقالات
علمیِ حافظ­پژوهانی چون نصرالله امامی، منصور پایمرد، اکبر بهداروند و… اختصاص
یافته و بخش پایانی نیز گزارش کتاب‌شناسیِ حافظ را در سال 1386 دربردارد.

فهرست مقالات

سایه روشن قصۀ یوسف (ع) در دیوان حفظ/ ابراهیم قیصری

سیرت صوفیان در شعر حافظ/ نصرالله امامی

شرح و تحلیل بیتی دشوار از حافظ/ احمد. ن. امیر فرهنگی

حافظ برتر کدام است؟/ رشید عیوضی

تأثیر حافظ از ادیب صابر ترمذی/ احمدرضا یلمه‌ها

از غزنه تا شیراز/ اکبر بهداروند

غمزه و کرشمه/
منصور پایمرد

رندان عافیت سوز (تأملی بر اشعار ابوالعلا معری و حافظ
شیراز)/ محمدرضا خالصی

تأثیر اعتقادات و رسوم مردم و شرایط اجتماعی زمان حافظ
برشعر او/ صادق همایونی

حافظ در آیینۀ نشر/ الهام خواست خدایی