دفتر ششم حافظ ­پژوهی دربرگیرندة متن مقالات و سخنرانی­های یادروز حافظ در مهرماه 1381 است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد گردآوری و از سوی مرکز حافظ­شناسی منتشر شده است. دفتر با سخنرانیِ مدیر مرکز حافظ­شناسی آغاز شده و در ادامه، مقالات حافظ­پژوهانی چون دکتر نصرالله امامی، دکتر بهروز ثروتیان، دکتر اصغر دادبه، دکتر محمدیوسف نیری و… آورده شده است.

مسند جم/ دکتر حسین آقاحسینی

باغ­های ایرانی در غزل­های حافظ/ دکتر نصرالله امامی

حافظ  وفرهنگ بازی­های زبانی/ علی باباچاهی

«پیر مغان» کلیدی­ترین رمز فرهنگ ایرانی در اشعار حافظ/ منصور پایمرد

نامه­های تاریخی در غزلیات حافظ/ دکتر بهروز ثروتیان

حافظ و مردم/ الهام خواست­خدایی

حافظ و مسألة خاستگاه شعر/ دکتر اصغر دادبه

حافظ و بازار نشر/ مصطفی صدیقی

یک حرف صوقیانه/ دکتر ابراهیم قیصری

ترجمه­ای تازه از حافظ/ شمس لنگرودی

اخلاق پیر مغان/ معصومه معدن­کن

حافظ و شکر ایزد/ دکتر سید فضل­الله میرباقری

بعثت روحانی در سلوک حافظ/ دکتر محمدیوسف نیری