هشتمین دفتر حافظ‌ پژوهی دربردارندة متن سخنرانی­ها و مقالات علمیِ یادروز حافظ در سال 1383 است. این مجموعه به‌کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکز حافظ­شناسی به چاپ رسیده ‌است. بخش نخست این دفتر، گزیدة سخنرانی رییس‌جمهور، استاندار وقت فارس و… را در آیین گشایش یادروز حافظ دربردارد. در بخش دوم، مقالات حافظ‌پژوهانی چون منصور پایمرد، دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر منصور رستگارفسایی، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر فریده پورگیو و …آورده شده ‌است. بخش سوم این مجموعه نیز شامل کتاب‌شناسی حافظ در سال 83 است.

فهرست مقالات

لطایف حکمی/ دکتر سیدمحمد خاتمی

اندیشه‌ی حافظ/ دکتر محمدابراهیم انصاری‌لاری

راز مانایی/ جلیل سازگارنژاد

تحمیل‌های عرفانی بر غزل‌های حافظ/ دکتر نصرالله امامی

دل مرکز معنایی شعر حافظ/ منصور پایمرد

نگاهی به ترجمه­های حافظ به انگلیسی/ دکتر فریده پورگیو

حافظ شاعر نوپرداز/ دکتر سیدجعفر حمیدی

نگاهی به کتاب «گمشده­ی لب دریا»/ دکتر سعید حسام­پور

حافظ و ادبیات عرب/ دکتر محمدرضا خالصی

قدسی شیرازی و حافظ/ دکتر منصور رستگار فسایی

حافظ قدسی/ دکتر حسن ذوالفقاری

فراغتی و کتابی/ مصطفی صدیقی

نگاهی به کتاب «حافظ و الهیات رندی»/ دکتر محمدحسین کرمی