دفتر دهم حافظ ­پژوهی دربردارندة متن مقالات و سخنرانی­های یادروز حافظ در مهرماه سال 1385 است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکز حافظ­شناسی و با همکاری مرکز نشر دانشگاه شیراز منتشر شده است. بخش نخست دفتر به سخنرانی­های نمایندة ولی فقیه در استان فارس، مدیر بنیاد فارس­شناسی، استاندار فارس و معاون سازمان آیسسکو اختصاص یافته است. در بخش دوم نیز مقالات حافظ­پژوهانی چون دکتر علی­محمد حق­شناس، دکتر منصور رستگار فسایی، دکتر فرزان سجودی و.. گنجانده شده است.

جمع پریشانی معانی در غزل های حافظ/ دکتر علی محمد حق شناس

حافظ خوش­لهجه / دکتر سعید جعفری حمیدی

حافظ خوش­لهجه (درآمدی بر تأویل سحر و سرّ کلام خواجه)/ دکتر جلیل سازگار نژاد

کارنامة نشر حافظ/ الهام خواست­خدایی

فرزاد، عاشق­ترین عاشقان حافظ/ دکتر منصور رستگار فسایی

غزل حافظ، عرصة تقابل دو گفتمان/ فرزان سجودی

نیم­نگاهی به بررسی عوامل تأویل­پذیر و جنبه­های چندمعنایی شعر حافظ/ دکتر عزیزشبانی

تعابیر می و مطرب و عیش در اندیشة حافظ/ دکتر محمد ضمیران

حافظ و حقایق قرآنی/ دکتر اسحاق طغیانی

شرح غزلی از حافظ/ دکتر نصرت الله فروهر

تأ ویل ذکر و تفسیر عشق/ دکتر قاسم کاکایی

رقص حافظ/ دکتر محمدی

بازخوانی پروندة مرگ یک کودک شیرازی در ششصد سال پیش/ دکتر احمد مدنی

قصب نرگس یا قصب زرکش؟/ دکتر مهدی نوریان

پژوهش­های زبان­شناختی انجام­شده در زمینة حافظ و سعدی (با رویکردی به پایان­نامه­های تحصیلی)/ محمد امین ناصح/زهرا استاد زاده