دفتر سوم حافظ ­پژوهی دربرگیرندة مقالات ارائه شده در یادروز حافظ سال 1378 و آثار حافظ­پژوهانی چون حسن امداد، منصور رستگارفسایی، عبدالکریم سروش، جعفر شعار و … است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکزحافظ­شناسی منتشر شده­است. در بخش پایانی کتاب، کارنامۀ حافظ­پژوهی در سال 1378 قرارگرفته­است.

فهرست مقالات

نگاهی به خودستایی­ها و دیگرستایی­های حافظ(مدح­ها و مفاخره­ها)/ اصغر دادبه
حافظ، شعر و شاعری و معاصرانش/ منصور رستگارفسایی
مشکلات سیاسی و اجتماعی عصر حافظ/ محمد قراگوزلو
پادشاه بحر(کنکاش در روان حافظ با ملوک هرمز و سلاطین بنگاله)/ عبدالرسول خیراندیش
نازک­اندیشی­های حافظ/ عبدالکریم سروش
زبان حافظ/ علی رواقی
شیراز در عصر حافظ/ حسن امداد
تأویل­گرایی در عصر حافظ و تأویل در شعر حافظ/ جعفر شعار
حافظ و غزل او (تکیه بر” چهل غزل گزیده” دکتر کوبیچکوا/ ترجمه از چکی: محمود عبادیان
حافظ و اسطورۀ عشق و آفرینش/ فریده سیحون، محمد ضیمران
نکته­هایی دربارۀ یک غزل حافظ/ اصلان غفاری
جرعه­افشانی بر خاک در رمزپردازی­های آب/ عزیز شبانی
کارنامۀ حافظ­پژوهی 78/ الهام کرمی­زاده