دفتر چهارم حافظ­پژوهی شامل مقالات و سخنرانی­های یادروز حافظ در مهرماه سال 1379 است که به همت جلیل­سازگارنژاد گردآوری و با مقدمه­ای از ایشان آغاز شده ­است. این مجموعه از سوی مرکزحافظ­شناسی منتشر شده­است. بخش نخست، سخنرانی استاندار فارس و بخش دوم، آثار حافظ­پژوهانی چون بهروز ثروتیان، سلیم نیساری، محمود درگاهی و … را دربرمی­گیرد.

فهرست مقالات
گونۀ های شعر حافظ/ منصور رستگارفسایی
حافظ، منتقد و مصلح، یا مدیحه­گو؟/ محمود درگاهی
شمس­الدین حافظ­ شیرازی و امین­الدین محمد بلیانی/ اسحاق طغیانی
تأملی دیگر پیرامون یک غزل خواجه/ رضا شاپوریان
شناخت مفاهیم و حل مشکلات غزل­های حافظ/ نصرالله امامی
بلبل صبا، بلبل سحر؟(نگاهی به تصرفات حافظ در شعر خود)/ اصغر دادبه
تفرسی در دفتر دیگرسانی­ها در غزل­های حافظ/ سلیم نیساری
تاریخ در آیینۀ غزل حافظ/ بهروز ثروتیان
ترک شیرازی(گذری و نظری بر ترکان در عصر حافظ)/ عبدالرسول­­ خیراندیش
حافظ شیرازی و قاضی نذرالاسلام بنگالی/ محمدکاظم کهدویی
اوضاع تاریخی، سیاسی، اجتماعی قرن هشم و تأثیر آن بر شعر حافظ/ زرین واردی
کارنامۀ حافظ­پژوهی 79/ الهام کرمی­زاده