جدول زمان بندی

          دومین دوره از کلاس های مجازی (آنلاین ) مرکز حافظ شناسی ترم ( زمستان  ۹۹ )

           مرکز حافظ شناسی 

            ۲۱۶۸ ۸۱۱ ۰۹۱۷

 
    شنبه
 
 
               ۱۶-۱۷:۱۵
        دکتر رضا رستگاری
 
 
یک شنبه
 
 
 
                ۱۶-۱۷:۱۵
      دکتر  فرزانه معینی
 
                 18-۱۹:۱۵
         دکترعبدالعزیز شبانی
          (نظامی و حافظ)
دوشنبه
 
 
              ۱۶-۱۷:۱۵
دکتر الهام خواست خدایی  
 
                18-۱۹:۱۵
دکتر  سید محمد هادی حسینی
 
سه شنبه
 
 
           ۱۶:۳۰-۱۷:۴۵
        دکتر ثمین کمالی
 
 
 
چهارشنبه
 
 
                ۱۷-۱۸
      دکتر ملیحه مصلح
      دکتر سمانه اسدی
             ( کودک )
 
             ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰
        دکتر ملیحه مصلح
       دکتر سمانه اسدی
             ( نوجوان )