طرح‌های پژوهشی

یکی دیگر از فعالیت‌های مرکز حافظ‌شناسی حمایت از طرح‌های پژوهشی است. این مرکز از آن دسته طرح‌های پژوهشی حمایت می‌کند که موضوع تازه‌ای را در حوزه‌ی حافظ‌شناسی مطرح کرده باشند یا با روشی تازه برای رسیدن به شناختی روشن‌تر یا نتایجی مطلوب‌تر پیشنهادهایی را ارائه داده باشند. صاحبان ایده‌های نو می‌توانند پیشنهادهای خود را در قالب طرح پژوهشی به مرکز حافظ‌شناسی ارائه دهند. طرح‌های دریافت شده در شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی بررسی و داوری می‌شود و پس از مرحله‌ی داوری با صاحبان طرح‌های مصوب قرارداد تنظیم می‌گردد.

فرم طرح پژوهشی