پژوهانه یا گرنت پژوهشی، تخصیص اعتباری ویژه برای فعالیت‌های علمی پژوهشگران ممتاز و مستعد و توسعه‌ی کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی است. کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ‌شناسی از سال ۱۳۹۸ موفق شده است برای اعطای شش پژوهانه‌ی علمی (پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری، مهندس بهرام بزرگ، دکتر زهرا رنجبری، آقای رضی صحرائیان و خانم‌آغا شکیبا، مهندس جمشید ودیعی) ‌تأمین اعتبار کند. دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری یا پژوهشگران و هنرمندان واجد شرایط، با ارائه‌ی طرح پژوهشی و پس از تصویب در شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی می‌توانند از دوره‌‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله‌ی این پژوهانه‌ها بهره‌مند شوند.