جادوی شعر حافظ شیراز، از گذشته‌های دور تا کنون همواره یکی از پناه‌گاه‌های مطمئن روانی مردم ما بوده است. خواجه‌ی اهل راز، در عین درک عمیق رنج‌های مردم، همیشه آنان را به بردباری، رواداری، شادمانگی و امید به آینده فراخوانده است. افسون شعر بلند حافظ هنوز هم در جهان پرآشوب امروز می‌تواند کارکرد شایسته‌ی خود را داشته باشد. مرکز حافظ‌شناسی – کرسی پژوهشی حافظ با توجه به شرایط ویژه‌ی امروز جامعه، با بهره‌گیری از شعر خواجه‌ی اهل راز و آمیزش آن با هنر موسیقی، خوش‌نویسی و… مجموعه‌ای از قطعات کوتاه با نام «درخت دوستی بنشان» تهیه کرده است که آن‌ها را به پیشگاه مردم شریف هدیه می‌کند.

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند / چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.

نماهنگ‌های یادشده در بخش نشر و تولید سایت مرکز حافظ‌شناسی قابل دست‌رسی است.

مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ

نماهنگ‌ها