پژوهانه

پژوهانه یا گرنت پژوهشی، تخصیص اعتباری ویژه برای تقویت علمی پژوهشگران ممتاز و مستعد و توسعه‌ی کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی است. کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ‌شناسی از سال ۱۳۹۸ موفق به‌تأمین اعتبار و اعطای پنج پژوهانه‌ی علمی (پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری، مهندس بهرام بزرگ، دکتر زهرا رنجبری، خانواده‌ی محترم صحرائیان و مهندس جمشید ودیعی) شده است.

دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری یا پژوهشگران و هنرمندان واجد شرایط، با ارائه‌ی طرح پژوهشی و تصویب در شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی می‌توانند از دوره‌‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله‌ی این پژوهانه‌ها بهره‌مند شوند.

 

برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ‌شناسی:

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان طرح پژوهشی نوع پژوهانه تاریخ تصویب طرح
۱ سعیده رضازاده رفتارهای هنری حافظ با عناصر طبیعت برنده‌ی پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری تیرماه ۱۳۹۸
۲ مریم آذرنیا بررسی و تحلیل پژوهش‌های مربوط به‌حافظ و انسان برنده‌ی پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگ دی‌ماه ۱۳۹۸
۳ کیوان اصلاح‌پذیر و آبتین اصلاح‌پذیر فیلمنامه‌ی پویانمایی براساس غزلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی برنده­‌ی پژوهانه­‌ی دکتر زهرا طاهری شهریور‌ماه ۱۳۹۹