پژوهانه یا گرنت پژوهشی، تخصیص اعتباری ویژه برای تقویت علمی پژوهشگران ممتاز و مستعد و توسعه‌ی کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی است. کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ‌شناسی از سال 1398 موفق به‌تأمین اعتبار و اعطای سه پژوهانه‌ی علمی (پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری، مهندس بهرام بزرگ و دکتر زهرا رنجبری) شده است.

دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری یا پژوهشگران و هنرمندان واجد شرایط، با ارائه‌ی طرح پژوهشی و تصویب در شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی می‌توانند از دوره‌‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله‌ی این پژوهانه‌ها بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است، پذیرفته‌شدگان پسادکتری و نیز برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ‌شناسی، باید 24 ساعت در هفته در بخش پژوهش مرکز، حضور و فعالیت داشته باشند.

برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ‌شناسی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان طرح پژوهشی نوع پژوهانه تاریخ تصویب طرح
1 سعیده رضازاده رفتارهای هنری حافظ با عناصر طبیعت برنده‌ی پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری تیرماه 1398
2 مریم آذرنیا بررسی و تحلیل پژوهش‌های مربوط به‌حافظ و انسان برنده‌ی پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگ دی ماه 1398
3 شراره تاجمیر ریاحی و ایوب ایزدی بهره­ ی موسیقی ایران از شعر حافظ برنده­ ی پژوهانه­ ی دکتر زهرا رنجبری فروردین ماه 1399