دکتر رضا رستگاری، جانشین مدیر مرکز حافظ‌شناسی از تصویب دو پژوهانه‌ی جدید به نام «پژوهانه‌ی خانواده‌ی صحرائیان» در این مرکز خبر داد.

وی در این‌خصوص گفت: مرکز حافظ‌شناسی و کرسی پژوهشی حافظ، در جهت حمایت از پژوهشگران ممتاز و دانش‌آموختگان مستعد دانشگاهی و به‌منظور توسعه‌ی کیفی پژوهش‌های بنیادی در پیوند با حافظ، به‌جذب و تخصیص اعتبارات تحقیقی در قالب پژوهانه یا گرنت پژوهشی اقدام نموده است و اینک پس از تصویب و اجرای سه پژوهانه طی دو سال گذشته، در آستانه‌ی سال نو خبر تصویب دو پژوهانه‌ی جدید را که از سوی خانواده‌ی محترم صحرائیان به‌مرکز حافظ‌شناسی اعطا شده است، به‌آگاهی حافظ‌‌دوستان می‌رساند.

به‌گفته‌ی وی این پژوهانه، اعطای دو اعتبار مستقل به‌نام شادروان «آقای رضی صحرائیان» و شادروان بانو «خانم آغا شکیبا» است که ازسوی فرزندان فرهیخته‌ی ایشان به‌منظور حمایت مالی از طرح‌های تحقیقی و مطالعات حافظ‌پژوهی به‌مرکز حافظ‌شناسی اهدا شده و از تجمیع دو اعتبار نامبرده به «پژوهانه‌ی خانواده‌ی صحرائیان» یاد می‌شود.

دکتر رستگاری، ضمن اعلام این خبر، بیان داشت: دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، حافظ‌پژوهان واجد شرایط و هنرمندان صاحب اثر شاخص می‌توانند برای برخورداری از این پژوهانه، طرح‌های پیشنهادی خود را به‌معاونت پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی ارسال کنند. ‌

وی افزود: مرکز حافظ‌شناسی ضمن پاسداشت این اقدام شایسته‌ی فرهنگی، امیدوار است توجه به تاریخ و فرهنگ ایران و حمایت از دانش و هنر ایرانی، بیش از گذشته وجهه‌ی همّت نیک‌اندیشان پیش‌بین واقع شود.

یادآور می‌شود مرکز حافظ‌شناسی پیش از این، موفق به‌تصویب و اجرای سه پژوهانه به نام «پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری»، «پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگ» و «پژوهانه‌ی دکتر زهرا رنجبری» شده است.