دفتر سیزدهم حافظ­‌پژوهی، متن مقالات و سخنرانی‌های یادروزحافظ را در مهرماه 1388 دربردارد. این مجموعه از سوی مرکز حافظ‌­شناسی و با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس‌­شناسی تهیه شدهاست. مطالب دفتر حاضر به کوشش الهام خواست‌خدایی گردآوری و با همکاریِ نشر کوشامهر منتشر شده است. بخش نخست مجموعه، سخنرانی‌های مدیر بنیاد فارس‌­شناسی و رئیس جمهوررا دربرمی­‌گیرد. در بخش دوم نیز، مقالات حافظ‌­­پژوهانی چون اسماعیل آذر، محمود رخ­بخشزمین، علی محمدی و… گنجانده شده است.

فهرست مقالات

حافظ در غرب/ اسماعیل آذر

استشهادهای ظریف به شعر حافظ/ بهاءالدین خرمشاهی

حافظ، حافظیه و گردشگری/ محمدرضا بذرگر

ابعاد جمال شناختی تأثیرپذیری حافظ/ باقر صدری نیا

آداب معاشرت انسان امروزی در دیوان حافظ/ محمود رخ بخش زمین

حافظ و درک ادبی معاصر/ علی محمدی

نقش حافظ در ارتقای فرهنگی اجنماع امروز(حافظ و انسان)/ سیدجعفر حمیدی

فرهنگ گونه‌ی واوهای بحث‌انگیز در دیوان حافظ/ بهرام اشتری