دفتر بیست‌ودوم حافظ‌ ‌­پژوهی(شماره‌ی نخست مجله‌ی حافظ‌پژوهی) دربردارنده‌ی متن مقالات و سخنرانی­‌های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۹8 است. بخش نخستِ مجموعه‌ی حاضر دربرگیرنده‌ی مقالات علمیِ حافظ­‌پژوهانی چون دکتر تقی پورنامداریان، دکتر حمیدرضا شعیری،   دکتر مهدی محبتی و… است. بخش دوم نیز گزارش کتاب­‌شناسیِ حافظ را در سال ۱۳۹7 دربردارد.

فهرست مقالات

تفسیر شعر عقوبت شاملو با استفاده از بینامتن حافظ/ تقی پورنامداریان ……………………….. ۱- ۱۸

تا به خلوتگه خورشید…/ محمدرضا خالصی…………………………………………………………… ۱۹- ۷۴

ترسیم نشانه ‌جغرافیایی گفتمان رند در اشعار حافظ/ حمیدرضا شعیری و فهمیه حیدری………. ۷۵- ۹۴

«اخلاقیات» در حواشی غزل حافظ/ ابراهیم قیصری …………………………………………………. ۹۵-۱۰۴

نگاهی اجمالی به شرح و ترجمه‏های دیوان حافظ شیرازی به ترکی/ علی گزل‏یوز………………… ۱۰۵-۱۱۴

حافظ و ساختار شکنی مفهومی کلان روایت­ها/ مهدی محبتی……………………………………….. ۱۱۵-۱۲۲

بررسی جایگاه حافظ در روسیه و…/ مهناز نوروزی و مریم مرادی……………………………………. ۱۲۳-۱۴۴

حافظِ مردم/ محمدجعفر یاحقی…………………………………………………………………………… ۱۴۵-۱۵۶

کتاب‏شناسی حافظ در سال ۱۳۹۸/ سعیده رضازاده……………………………………………………. ۱۵۷-۱۸۲