مطلع سخن: سید هادی حسینی؛ دانلود

اخبار مرکز:

  • فرهنگ مدارا در ادب فارسی: دکتر کاووس حسن‌لی: دانلود
  • تصویب دومین پژوهانه‌ی کرسی پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی؛ پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگ: دانلود
  • پیام تسلیت مرکز حافظ‌شناسی؛ درگذشت زنده‌یاد جلال زیانی، درگذشت استاد پرویز خائفی: دانلود

نشست‌های فرهنگی: دانلود

  • مقایسه‌ی موسیقایی شعر حافظ و ترجمه‌های انگلیسی آن: دکتر فریده پورگیو، پیام درخشان فرد.
  • زیبایی‌شناسی غزل‌های حافظ: دکتر سعید حسام‌پور.

یادداشت: دانلود

  • پرویز بر خوان حافظ: دکتر سمیرا بختیاری نسب.

مقاله: دانلود

  • انسان خوشحال در غزلیات حافظ؛ دکتر عباس عاشوری‌نژاد.

کیمیای صحبت: دانلود

  • گفت‌وگویی حافظانه با استاد دکتر نصرالله امامی.

معرفی کتاب: دانلود

  • حافظ و معاصرانش؛ اثر دامینیک پرویز بروکشاو: به روایت دکتر فریده پورگیو.

*دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال شماره‌۲، تابستان ۱۳۹۸: دانلود