روز بیست و هشتم اردیبهشت1402نخستین کارگاه تخصصی حافظشناسیبا عنوان «ابعاد روایتشناختی و گفتمانی اشعار حافظ از روایتشناسی سخت تا روایتشناسی نرم»در حافظیه برگزار شد.تدریساین کارگاه ششساعته را  آقای دکتر حمیدرضا شعیری، استادتمام دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه و رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برعهده داشتند.
کارگاه در قالب چهار نشست و بهصورت دو جلسه در صبح و دو جلسه در عصر برگزار شد. تعدادی از پژوهشگران حوزهی روایتشناسی و حافظپژوهان،دانشجویان تحصیلات تکمیلی از رشتههای زبان و ادبیات فارسی، مطالعات هنر و سایر رشتههای مرتبط با تحقیقات کیفی علومانسانی به صورت حضوری ومجازی شرکتداشتند. در بین شرکتکنندگان حضور علاقهمندانی نیز که مشتاق شنیدن خوانشی جدید از شعر حافظ بودند، پررنگبود.

در این جلسه سرفصلهای متعددی در ارتباط با خوانش روایتمحور شعر حافظ مطرح شد. دکتر شعیری جلسه را با تعریف روایتشناسی سخت و مؤلفههای این نوع از روایت آغاز کردند و سپس به شکلگیری روایتشناسی نرم و تغییر دیدگاه نظریهپردازان این شاخه پرداختند. در ادامه پس از توضیح شش مدل روایتی که امکان خوانش آن در غزلیات حافظ وجود دارد ، نمونههایی را در شعر حافظ بررسی کردند.

در نمونههای بررسیشده به موضوعهایی چون چگونگی شکلگیری تعارض در روایت و اختلال روایی اشاره شد. دکتر شعیری در بخشی از سخنانشان به روایتهای بالادستی و پاییندستی در شعر حافظ پرداختند و با نمونههایی روشن از این نوع روایت را در شعر حافظنشان دادند. فروپاشی روایی از دیگر موضوعهایی بود که در این کارگاه مطرح شد.

در بخش پایانی کارگاه با بیانگفتمان تن و جان شکل ارتباط ویژهی این دو سطح را در شعر کلاسیک ایران مطرح شد.طرح این موضوع حسن ختام این کارگاه تخصصی بود، با این حال همین موضوع، نقطهی شروعی برای بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان علاقهمند برای پیگیری این موضوع در شعر حافظ و سایر شاعران ایجاد کرد.