افتخار طراحی بنای مرکز حافظ‌شناسی به یکی از معماران شاخص و نام‌دار کشور رسید