آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

نشست «جام می خون دل؛ درنگی بر تقابل گفتمانی حافظ و غزالی»