«حافظ و نیاز امروز بشر»؛ موضوع علمی یادروز حافظ ۱۴۰۲