حافظ در گسترۀ جغرافیایی ایران؛ موضوع محوری یادروز حافظ ۱۴۰۳