دفتر چهاردهم حافظ پژوهی

دفتر چهاردهم حافظ­پژوهی شامل متن مقالات و سخنرانی­های علمیِ یادروز حافظ در مهرماه سال 1389 است که به کوشش الهام خواست­خدایی گردآوری شده است. این دفتر از سوی مرکز حافظ‌­شناسی و با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارس­شناسی تهیه شده است. بخش اول مجموعه شامل سخنرانی‌های مدیر بنیاد فارس­شناسی، معاون رئیس جمهور، نمایندة شیراز در مجلس شورای اسلامی، استاندار فارس و… در آیین گشایش یادروز حافظ است. بخش دوم، مقالات علمیِ­ حافظ‌پژوهانی چون توفیق هاشم‌پور سبحانی، سیدعلی جعفری صادقی، ابراهیم قیصری، علی اکبرکمالی نهاد و… را دربردارد. در بخش پایانی نیز سخنرانی­های میزگرد «بررسی حافظ و جایگاه او در ادبیات کشورهای دیگر» و گزارش کتاب‌شناسی حافظ آورده شده است.

فهرست مقالات

دقت خواجه شیراز در کاربرد ابزار کلام/ توفیق هاشم‌پور سبحانی

چند ترجمۀ مهم ازحافظ/ نسترن نصرت زادگان

بحثی در جایگزینی معشوق و ممدوح در غزلیات خواجه حافظ/ سیدعلی جعفری صادقی

غزل- ساقی نامه از هنرهای حافظ/ ابراهیم قیصری

حافظ و ابوسعید دو هم‌زبان(ارتباط زبانی اسرارالتوحید و غزلیات حافظ)/ علی اکبرکمالی نهاد، مهدی دهرامی

تأثیرحافظ در ادبیات مجاری/ کاتالین تورما

سماع/ اسین چلبی

جایگاه و نقش حافظ در هندوستان/ پروفسور حسین شریف قاسمی

ترجمۀ دیوان حافظ به زبان ترکی/ پروفسور محمدکانار

جایگاه حافظ در افغانستان/ گل‌سا محمدی

شخصیت هنری حافظ از دیدگاه روان شناسی اجتماعی/ ابوالفضل اسلامدوست

صور ابهام ذاتی در غزل‌های حافظ/ نصرالله امامی

شخصیت پردازی در دیوان حافظ/ منصور پایمرد

کتاب‌شناسی حافظ در سال‌های 1388و1389/ الهام خواست خدایی، مریم سادات سجادی نژاد