پژوهانه یا گرنت پژوهشی، تخصیص اعتباری ویژه برای تقویت علمی پژوهشگران ممتاز و مستعد و توسعه‌ی کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی است. کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ‌شناسی از سال 1398 موفق به‌تأمین اعتبار و اعطای دو پژوهانه‌ی علمی (پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری و مهندس بهرام بزرگ) شده است.

دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری یا پژوهشگران و هنرمندان واجد شرایط، با ارائه‌ی طرح پژوهشی و تصویب در شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی می‌توانند از دوره‌‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله‌ی این پژوهانه‌ها بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است، پذیرفته‌شدگان پسادکتری و نیز برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ‌شناسی، باید 24 ساعت در هفته در بخش پژوهش مرکز حضور و فعالیت داشته باشند.

برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ‌شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان طرح پژوهشی

نوع پژوهانه

تاریخ تصویب طرح

۱

سعیده رضازاده

رفتارهای هنری حافظ با عناصر طبیعت

برنده‌ی پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری

تیرماه‌ماه ۱۳۹۸

۲

مریم آذرنیا

بررسی و تحلیل پژوهش‌های مربوط به‌حافظ و انسان

برنده‌ی پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگ

دی‌ماه ۱۳۹۸