پژوهانه یا گرنت پژوهشی، تخصیص اعتباری ویژه برای تقویت علمی پژوهشگران ممتاز و مستعد و توسعه‌ی کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی است. کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ‌شناسی از سال 1398 موفق به‌تأمین اعتبار و اعطای سه پژوهانه‌ی علمی (پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری، مهندس بهرام بزرگ و دکتر زهرا رنجبری) شده است.

دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری یا پژوهشگران و هنرمندان واجد شرایط، با ارائه‌ی طرح پژوهشی و تصویب در شورای علمی مرکز حافظ‌شناسی می‌توانند از دوره‌‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله‌ی این پژوهانه‌ها بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است، پذیرفته‌شدگان پسادکتری و نیز برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ‌شناسی، باید 24 ساعت در هفته در بخش پژوهش مرکز، حضور و فعالیت داشته باشند.

برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ‌شناسی

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان طرح پژوهشینوع پژوهانهتاریخ تصویب طرح
1سعیده رضازادهرفتارهای هنری حافظ با عناصر طبیعتبرنده‌ی پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهریتیرماه 1398
2مریم آذرنیابررسی و تحلیل پژوهش‌های مربوط به‌حافظ و انسانبرنده‌ی پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگدی ماه 1398
3شراره تاجمیر ریاحی و ایوب ایزدیبهره­ ی موسیقی ایران از شعر حافظبرنده­ ی پژوهانه­ ی دکتر زهرا رنجبریفروردین ماه 1399