این نشان، بالاترین جایزه‌ی علمی حافظ در کشور و جهان است که مرکز حافظ‌­شناسی با دقت نظر، داوری­‌های گسترده و عمیق و نوعی نگاه سخت‌گیرانه، تاکنون پنج استاد برجسته‌ی ایران و جهان را شایسته‌ی دریافت نشان درجه‌یک علمی حافظ، دانسته‌است. این نشان تاکنون به افراد زیر اهدا شده است:

  • پروفسور جیوانی. ام. درمه

  • پروفسور هانری. دوفوشه کور

  • استاد بهاءالدین خرمشاهی

  • استاد سلیم نیساری

  • استاد سعید حمیدیان