کارگاه تخصصی حافظ‌شناسی با عنوان «ابعاد روایت‌شناختی و گفتمانی اشعار حافظ از روایت‌شناسی سخت تا روایت‌شناسی نرم»