دفتر پانزدهم حافظ‌پژوهی، متن سخنرانی‌ها و مقالات علمیِ یادروز حافظ را در نوزدهم مهرماه 1390 دربردارد. این دفتر به کوشش الهام خواست‌­خدایی گردآوری شده و از سوی مرکز حافظ‌­شناسی با همکاریِ قطب علمیِ پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس و بنیاد فارسشناسی به چاپ رسیده است. بخش آغازین دفتر، سخنرانی‌­های رئیس جمهور، مدیر بنیادفارس‌­شناسی، نماینده‌ی ولیِ فقیه و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور را دربردارد. در بخش دوم، متن مقالات حافظ‌پژوهانی چون مریم خلیلی جهان تیغ، فرزاد ضیایی حبیب‌آبادی، علی اکبراحمدی دارانی، سعید شفیعیون و… گنجانده شده است. در پایان نیز گزارش کتاب­‌شناسیِ حافظ در سال 1390 آورده شده است.

فهرست مقالات

مشق عاشقی (نظریه‌ی عشق در جهان بینیحافظ)/ حسین صادق عابدین

منطق مکالمه و ساحت بینامتنی در دیوان حافظ و ولای حیدرآبادی/ مریم خلیلی جهان تیغ

“قندپارسی” و “طوطی هند”، بررسی شیوه‌های اثرپذیری حافظ از امیر خسرو دهلوی/ فرزاد ضیایی حبیب‌آبادی

قطعه‌ای تقاضایی یا غزلی عاشقانه؟/ علی اکبر احمدی دارانی

کتاب‌شناسی حافظ در سال1390/ مریم سادات سجادی نژاد

نقد صوفی(نظری تحلیلی- انتقادی به آثار شارحان برجسته‌ی احوال و اشعار حافظ در شبه قاره)/ سعید شفیعیون

بررسی کتاب “حافظ و اقبال” اثر دکتر یوسف حسین خان/ آذرمیدخت صفوی

مقایسه‌ی سبکی ترکیب آفرینی‌های بیدل دهلوی و شاعران دیگر/ عبدالرضا مدرس زاده

حافظ و سراجی(شاعری در دستگاه سلاطین هند)/ احمدرضا یلمه‌ها

زن و زنانگی در اشعار حافظ و تاگور/ عباس عاشوری نژاد، مریم پرهیزکاری

نام مقاله نقد و بررسی کتاب  شرح شکن زلف حافظ/ تیمور مالمیر

از شانتی نیکیتان تا شیراز/ محمد عالم

معرفی نسخه‌ی خطی دیوان حافظ در کتابخانه‌های ندوه العلما، کلهنو (هند)/ نکهت فاطمه