مطلع سخن: سید محمدهادی حسینی.

اخبار مرکز:

 • حافظ و انسان؛کاووس حسن‌لی، مدیر مرکز حافظ‌شناسی؛
 • پژوهانه‌ی دکتر طاهری.
 • نشست‌های حافظانه:
  بازشناسی کتاب این کیمیای هستی اثر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی: نصرالله امامی، منیژه عبدالهی؛
  نشست بازشناسی ترجمه‌ی پال اسمیت استرالیایی از دیوان حافظ: زهرا طاهری؛
  سبک‌شناسی پیکره‌بنیاد و کاربرد آن در شعر حافظ: امیرسعید مولودی؛
  یادمان شادروان استاد «هاشم جاوید»: رضا رستگاری، لادن چالاک.

اخبار بین الملل:

 • کنفرانس دویستمین سال انتشار دیوان غربی‌شرقی گوته؛ علی رجایی.

کرسی پژوهشی حافظ:

 • ترجمه‌ی غزل‌های حافظ زیر ذره‌بین پژوهشگر مرکز حافظ‌شناسی؛
 • مرکز حافظ‌شناسی میزبان استادان دانشگاه سلجوق.

کیمیای صحبت:

 • گفت‌وگویی حافظانه با استاد منصور رستگار فسایی.

معرفی کتاب:

 • چهره‌های عشق و شاعران شیراز؛ نوشته‌ی دیک دیویس: فریده پورگیو.

*دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۱، بهار ۱۳۹۸