مطلع سخن: دکتر سید محمدهادی حسینی؛ دانلود

اخبار مرکز: دانلود

 • موضوع علمی بیست‌وسومین یادروز حافظ: «حافظ و انسان»؛
 • پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری.

نشست‌های فرهنگی: دانلود

 • بازشناسی کتاب این کیمیای هستی اثر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی: دکتر نصرالله امامی، دکتر منیژه عبدالهی؛
 • نشست بازشناسی ترجمه‌ی پال اسمیت استرالیایی از دیوان حافظ: دکتر زهرا طاهری؛
 • سبک‌شناسی پیکره‌بنیاد و کاربرد آن در شعر حافظ: دکتر امیرسعید مولودی؛
 • یادمان شادروان استاد «هاشم جاوید»: دکتر رضا رستگاری، لادن چالاک.

اخبار بین الملل: دانلود

 • کنفرانس دویستمین سال انتشار دیوان غربی‌شرقی گوته؛ دکتر علی رجایی.

کرسی پژوهشی حافظ: دانلود

 • ترجمه‌ی غزل‌های حافظ زیر ذره‌بین پژوهشگر مرکز حافظ‌شناسی: دکتر شیرین رزمجو بختیاری، نخستین پژوهشگر پسادکتری کرسی پژوهشی حافظ و مرکز حافظ‌شناسی؛
 • مرکز حافظ‌شناسی میزبان استادان دانشگاه سلجوق.

کیمیای صحبت: دانلود

 • گفت‌وگویی حافظانه با استاد دکتر منصور رستگار فسایی.

معرفی کتاب: دانلود

 • چهره‌های عشق و شاعران شیراز؛ اثردیک دیویس: به روایت دکتر فریده پورگیو.

*دریافت کل نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۱، بهار ۱۳۹۸:دانلود