نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۲، تابستان ۱۳۹۸

نقد کتاب «فرهنگ‌مردم شیراز در دوران سعدی و حافظ»

«فناوری‌های نوین: افق‌های تازه در حافظ‌شناسی»