مولانا و خواجه حافظ: میناگران سلوک الهی

آموزش درست‌خوانی و شرح و توضیح غزل‌های حافظ

تصویب پژوهانه‌ای دیگر در مرکز حافظ‌شناسی