نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۷، پاییز ۱۳۹۹

نشریه‌ی آینه‌دار جمال ۲، تابستان ۱۳۹۸